Bekendmakingen

Hieronder vind je een lijst met alle lopende bekendmakingen in Kalmthout.

 • .PDFBekendmakingen beslissing en openbaar onderzoek

  Download

Bekendmaking openbaar onderzoek

Via het inzageloket, kan je, tijdens de duur van het openbaar onderzoek, het ganse dossier inkijken.

Op afspraak kan je hiervoor ook terecht op de dienst omgeving van de gemeente Kalmthout. Je vindt de contactgegevens hiernaast.

Bezwaren of opmerkingen kan je via het inzageloket indienen vanaf de startdatum van het openbaar onderzoek of schriftelijk bij het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Kalmthout. Bezwaren kunnen tot en met de einddatum van het openbaar onderzoek ingediend worden, met de vermelding van het dossiernummer «OV_ALG_dossiernr_gemeente».

Bekendmaking beslissingen

De beslissingen over de omgevingsvergunningen zijn terug te vinden in het inzageloket. Het is ook mogelijk om via die weg een beroep in te dienen tegen een beslissing genomen in eerste of in laatste aanleg.

 • Ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Rijkmaker

  De gemeenteraad keurde op 25 maart 2024 het RUP Rijkmaker voorlopig goed. Alle nota’s en documenten daarover kan je hieronder raadplegen.

  Over het RUP Rijkmaker wordt een openbaar onderzoek gehouden. Dat start op maandag 22 april 2024 en eindigt op donderdag 20 juni 2024.

  Het dossier ligt tijdens het openbaar onderzoek ter inzage op de dienst Omgeving, Kapellensteenweg 170, 2920 Kalmthout. Het is in te kijken na afspraak via 03 376 49 58. Daarnaast wordt een infomoment georganiseerd op dinsdag 21 mei 2024 om 20 uur in de parochiezaal van Nieuwmoer, Prelaat Deckersstraat 8 in Nieuwmoer-Kalmthout.

  Bezwaren en opmerkingen bezorg je vóór het einde van het openbaar onderzoek aan de GECORO, Kapellensteenweg 170, 2920 Kalmthout, per aangetekende brief, afgegeven tegen ontvangstbewijs op het gemeentehuis of per mail verzonden aan ruimtelijke.ordening@kalmthout.be.

  Je vindt alle nota’s en documenten op www.kalmthout.be/rijkmaker.

 • Bekendmaking openbaar onderzoek "Voorlopige opheffing bescherming als monument van het voormalig gemeentehuis"

  Op 8 februari 2024 ondertekende de Vlaamse minister van onroerend erfgoed het besluit tot voorlopige opheffing van het Ministerieel Besluit van 9 juni 1998 over de bescherming als monument: “Gevels en bedaking van het oude deel van het voormalig gemeentehuis gelegen Kalmthout, Kerkeneind 13”.

  Daarover wordt een openbaar onderzoek georganiseerd dat start op 11 maart 2024 en eindigt op 9 april 2024.

  Het besluit tot voorlopige opheffing en het opheffingsdossier kan je inkijken bij de dienst Omgeving, Kapellensteenweg 170 (Zonnedauw). Je maakt daarvoor een afspraak via 03 376 49 40.

  Je kan de documenten ook raadplegen bij Team Infopunt Erfgoed van het Agentschap Onroerend Erfgoed, Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88, 1000 Brussel. Je kan een afspraak maken op 02 553 16 50.

  Zodra het openbaar onderzoek start vind je de informatie ook terug op de website van het agentschap Onroerend Erfgoed: https://openbareonderzoeken.onroerenderfgoed.be.

  Opmerkingen en bezwaren kan je schriftelijk indienen bij:

 • Bekendmaking publieke raadpleging De Nieuwe Rand

  De Nieuwe Rand is een project dat de mobiliteit, leefkwaliteit en klimaatvriendelijkheid in de oostrand van Antwerpen wil verbeteren. Met de opmaak van een tussennota zet De Nieuwe Rand vandaag een nieuwe stap in de onderzoeksfase. Van 1 februari tot en met 16 maart 2024 organiseert De Nieuwe Rand een publieke raadpleging. In deze periode kan iedereen feedback geven over de voorgestelde aanpak.

  Het project bevindt zich in de onderzoeksfase en vandaag ligt er een tussennota op tafel. In dat document wordt beschreven:

  • Welke mogelijkheden er zijn ter hoogte van Stabroek, met en zonder Nx;
  • Hoe het onderzoek naar een mogelijke A102, een nieuwe weg tussen

  het rondpunt van Wommelgem en de A12/E19 in Merksem, wordt verdergezet;

  • Wat de plannen zijn voor de klimaatgordel.

  Je kan de tussennota vanaf 1 februari lezen op de website www.denieuwerand.be of vanaf 6 februari in de gemeente- en districtshuizen van Antwerpen, Brasschaat, Brecht, district Berendrecht-Zandvliet-Lillo, district Borgerhout, district Deurne, district Ekeren, district Merksem, Kalmthout, Kapellen, Ranst, Schilde, Schoten, Stabroek, Wijnegem, Wommelgem, Wuustwezel en Zandhoven.

  Reageren op de tussennota kan op de volgende manieren:

  • Door een e-mail te sturen naar denieuwerand@vlaanderen.be
  • Door je schriftelijke feedback af te geven bij de betrokken steden en gemeenten (tegen ontvangstbewijs)
  • Door een aangetekende brief te sturen aan ir. Eva Van den Bossche op het volgende adres: Anna Bijnsgebouw, Lange Kievitstraat 111-113 bus 41 2018 Antwerpen.
 • Bekendmaking sectorale voorwaarden windturbines

  De Vlaamse Regering heeft op 7 juli 2023 een besluit met sectorale milieuvoorwaarden vastgesteld, die van toepassing zijn op alle vergunningsplichtige en meldingsplichtige inrichtingen voor het opwekken van elektriciteit door middel van windenergie in Vlaanderen. Dit besluit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 17 juli 2023.

  Met dit besluit stelt de Vlaamse Regering sectorale voorwaarden voor windturbines vast om de mogelijke milieuhinder ervan voor omwonenden te voorkomen of te beperken. Concreet gaat het om de slagschaduw-, veiligheids-, en geluidsaspecten van de exploitatie van windturbines uit rubriek 20.1.6 van de indelingslijst die bij titel II van het VLAREM is gevoegd.

  In een plan-MER zijn de mogelijke effecten van deze sectorale voorwaarden op mens en milieu onderzocht. Het Team Omgevingseffecten (team Mer) keurde het plan-MER goed op 21 april 2023.

  Je kunt volgende documenten raadplegen:

  • het besluit voor sectorale voorwaarden windturbines
  • het bijhorende plan-MER
  • de bijhorende verklaring over de milieueffectrapportage

  Meer info vind je hier.

 • Bekendmaking finale versie van het Vlaams Strategisch Plan voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023-2027

  In kader van de Vlaamse invulling van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) werd, conform artikel 4.2.11 van het DABM,  van 14 januari 2022 tot en met 14 maart 2022 een openbaar onderzoek georganiseerd voor het ontwerp van het plan-MER en over het ontwerp van het Vlaams GLB Strategisch Plan 2023 – 2027.

  Het Vlaams GLB Strategisch Plan 2023 – 2027 werd door de Vlaamse Regering goedgekeurd op 17 maart 2023, op basis van een goedgekeurde MER.

  Alle info vind je hier.

 • Bekendmaking openbaar onderzoek herstel natte natuur in de Markgraaf

  Het Agentschap voor Natuur en Bos wil de natte natuur in De Markgraaf herstellen. De geplande natuurherstelwerken passen binnen het Blue Deal programma, waarmee Vlaanderen de strijd tegen droogte en waterschaarste aangaat. Natuur en Bos wil de waterberging van het gebied verhogen en de ecologische waarde van het gebied vergroten door het leefgebied te herstellen voor specifieke doelsoorten zoals waadvogels en heikikker.

  Het effect van de ingrepen werd nagegaan in een grondwatermodelleringsstudie. De werken bestaan uit het gedeeltelijk dempen van grachten na ruiming, het verlagen van delen van het gebied en het plaatsen van stuwen in de grachten om de drainage van het gebied te beheren. Het waterpeil kan zo nauwkeurig geregeld worden waardoor de impact van de vernatting beperkt wordt tot het projectgebied. Daarnaast zullen oude en niet meer functionerende constructies worden verwijderd. De werken zijn voorzien in het najaar van 2023, na het broedseizoen.

  Het begin van het openbaar onderzoek wordt voorzien vanaf maandag 24 april. Gedurende 30 dagen kan je je opmerkingen en bezwaren schriftelijk doorgeven aan het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Kalmthout. Bezwaren kunnen tot en met de einddatum van het openbaar onderzoek ingediend worden, met vermelding van het dossiernummer.

  INFO: dba@kalmthout.be, 03 376 49 40

 • Bekendmaking openbaar onderzoek bodemsaneringsproject Roosendaalsebaan 1

  • .PDFOpenbaar onderzoek bodemsaneringsproject Roosendaalsebaan 12

   Download

 • Vaststelling gemeentelijk rooilijnplan Bloemenlei

  Het gemeentebestuur Kalmthout heeft een procedure opgestart ter vastlegging van het gemeentelijke rooilijnplan in de straat Bloemenlei. Dit om het rioleringsproject in die straat te kunnen realiseren.

  Voor deze procedure werd een openbaar onderzoek georganiseerd van 25/10/2022 tot en met 25/11/2022.

  Op 19 december 2022 werd het rooilijn- en grondinnemingsplan van het betreffende rioleringsproject definitief vastgesteld door de gemeenteraad.

  Uitreksel uit het Register van de beraadslagingen van de gemeenteraad via volgende link;

  • .PDFVaststelling rooilijn- en grondinnemingsplan Bloemenlei

   Download

Iets toe te voegen aan deze pagina?

Iets te melden?