Bekendmakingen

Hieronder vind je een lijst met alle lopende bekendmakingen in Kalmthout.

 • .PDFLijst bekendmakingen gemeente Kalmthout

  Download

Bekendmaking openbaar onderzoek

Via het inzageloket, kan je, tijdens de duur van het openbaar onderzoek, het ganse dossier inkijken.

Op afspraak kan je hiervoor ook terecht op de dienst omgeving van de gemeente Kalmthout. Je vindt de contactgegevens hiernaast.

Bezwaren of opmerkingen kan je via het inzageloket indienen vanaf de startdatum van het openbaar onderzoek of schriftelijk bij het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Kalmthout. Bezwaren kunnen tot en met de einddatum van het openbaar onderzoek ingediend worden, met de vermelding van het dossiernummer «OV_ALG_dossiernr_gemeente».

Bekendmaking beslissingen

De beslissingen over de omgevingsvergunningen zijn terug te vinden in het inzageloket. Het is ook mogelijk om via die weg een beroep in te dienen tegen een beslissing genomen in eerste of in laatste aanleg.

 

 • Bekendmaking finale versie van het Vlaams Strategisch Plan voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023-2027

  In kader van de Vlaamse invulling van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) werd, conform artikel 4.2.11 van het DABM,  van 14 januari 2022 tot en met 14 maart 2022 een openbaar onderzoek georganiseerd voor het ontwerp van het plan-MER en over het ontwerp van het Vlaams GLB Strategisch Plan 2023 – 2027.

  Het Vlaams GLB Strategisch Plan 2023 – 2027 werd door de Vlaamse Regering goedgekeurd op 17 maart 2023, op basis van een goedgekeurde MER.

  Alle info vind je hier.

 • Bekendmaking openbaar onderzoek herstel natte natuur in de Markgraaf

  Het Agentschap voor Natuur en Bos wil de natte natuur in De Markgraaf herstellen. De geplande natuurherstelwerken passen binnen het Blue Deal programma, waarmee Vlaanderen de strijd tegen droogte en waterschaarste aangaat. Natuur en Bos wil de waterberging van het gebied verhogen en de ecologische waarde van het gebied vergroten door het leefgebied te herstellen voor specifieke doelsoorten zoals waadvogels en heikikker.

  Het effect van de ingrepen werd nagegaan in een grondwatermodelleringsstudie. De werken bestaan uit het gedeeltelijk dempen van grachten na ruiming, het verlagen van delen van het gebied en het plaatsen van stuwen in de grachten om de drainage van het gebied te beheren. Het waterpeil kan zo nauwkeurig geregeld worden waardoor de impact van de vernatting beperkt wordt tot het projectgebied. Daarnaast zullen oude en niet meer functionerende constructies worden verwijderd. De werken zijn voorzien in het najaar van 2023, na het broedseizoen.

  Het begin van het openbaar onderzoek wordt voorzien vanaf maandag 24 april. Gedurende 30 dagen kan je je opmerkingen en bezwaren schriftelijk doorgeven aan het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Kalmthout. Bezwaren kunnen tot en met de einddatum van het openbaar onderzoek ingediend worden, met vermelding van het dossiernummer.

  INFO: dba@kalmthout.be, 03 376 49 40

 • Bekendmaking openbaar onderzoek bodemsaneringsproject Roosendaalsebaan 1

  • .PDFOpenbaar onderzoek bodemsaneringsproject Roosendaalsebaan 12

   Download

 • Bekendmaking: Uitstel van de desactivering van de kernreactoren Doel 4 en Tihange 3

  Over dit dossier

  Publieke raadpleging en de raadpleging van de publieke autoriteiten over het uitstel van de desactivatie van de kernreactoren Doel 4 en Tihange 3. Deze raadpleging is overeenkomstig met de richtlijn 2011/92/EU van 13 december 2011 betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten, de richtlijn 92/43/EEG van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna, de richtlijn 2009/147/EG van 30 november 2009 inzake het behoud van de vogelstand, en het arrest van het Grondwettelijk Hof van 5 maart 2022.

  Het milieueffectrapport over het uitstel van de desactivering van de kernreactoren Doel 4 en Tihange 3 en een niet-technische samenvatting zijn te vinden via de volgende links:

  Bezwaren, opmerkingen en adviezen indienen

  Het publiek kan haar opmerkingen achterlaten via het onlineformulier dat beschikbaar is op de website van de publieke raadpleging die wordt aangegeven in de bovengenoemde links.

  Raadplegingen vinden plaats van 20 maart tot 20 mei 2023.

  De gewesten worden uitgenodigd om vóór 20 mei 2023 een advies over dit project te geven:

  • per e-mail aan nucleair@economie.fgov.be
  • per post op het adres:
   FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
   Raadpleging Doel 4 en Tihange 3
   Albert II-laan 16
   1000 Brussel.—

  IBO – Inspraak over omgevingsplannen en -projecten

  De Vlaamse overheid heeft recent werk gemaakt van een nieuw portaal waar de informatie is samengebracht over lopende inspraakperiodes van

  • Gewestelijke plannen en projecten over omgevingsthema’s (namelijk ruimtelijke ordening, leefmilieu, natuur, klimaat, energie, wonen of onroerend erfgoed, water, ruilverkaveling en landinrichting)
  • Voorstellen van wijzigingen aan VLAREM (of het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning)
  • Niet-Vlaamse procedures: dit zijn plannen of projecten van andere overheden, die invloed kunnen hebben op uw gemeente en die werden overgemaakt in het kader van grens- of gewestoverschrijdende inspraak:
   • het Waals of Brussels Hoofdstedelijk gewest
   • de federale overheid
   • een buurland

  Via deze link  vind je het portaal terug en kan je vlot toegang vinden tot specifieke plannen en projecten waarover op Vlaams niveau inspraak georganiseerd wordt. Let op! Voorlopig vind je er enkel gewestelijke informatie. Voor de provinciale en gemeentelijke projecten en processen kan je steeds terecht op onze gemeentelijke website en provinciale website.

 • Vaststelling gemeentelijk rooilijnplan Bloemenlei

  Het gemeentebestuur Kalmthout heeft een procedure opgestart ter vastlegging van het gemeentelijke rooilijnplan in de straat Bloemenlei. Dit om het rioleringsproject in die straat te kunnen realiseren.

  Voor deze procedure werd een openbaar onderzoek georganiseerd van 25/10/2022 tot en met 25/11/2022.

  Op 19 december 2022 werd het rooilijn- en grondinnemingsplan van het betreffende rioleringsproject definitief vastgesteld door de gemeenteraad.

  Uitreksel uit het Register van de beraadslagingen van de gemeenteraad via volgende link;

  • .PDFVaststelling rooilijn- en grondinnemingsplan Bloemenlei

   Download

Iets toe te voegen aan deze pagina?

Iets te melden?