De startnota in een notendop

Kalmthout heeft in 2019 de actualisatie van haar structuurplan afgerond. Eén van de actiepunten daarin is het vastleggen van een ruimtelijke visie voor het zogenaamde woonbos. Na een eerste deel te hebben vastgelegd in 2016, Woonbos I, volgt nu het meer zuidelijke deel, onder de Heibloemlaan, de Beauvoislaan en de Heikantstraat, met name Woonbos II. 

 

 • .PDFRUP Woonbos II - de startnota in het kort

  Download

 • Woonbos II in kaart

  Het plangebied Woonbos II is een omvangrijk grondgebied dat we kunnen opdelen in zeven deelgebieden, waarin de omgeving dezelfde kenmerken heeft. 

  1. De Vroente: dit gebied is beperkt tot de bestaande bebouwing van het onthaalcentrum en de parkeerterreinen. 
  2. Tuinwijk: de wijk tussen Heide en de Withoefse Heide is kort na WOII opgebouwd en is herkenbaar aan de strakke inplanting van groene lanen met woningen in de typische stijlkenmerken van de naoorlogse periode. 
  3. Beauvoislaan: in het gebied tussen de Beauvoislaan en het Klein Schietveld is het groene karakter duidelijk aanwezig. Dankzij de ruime (park-)kavels is het binnengebied nauwelijks versnipperd.  
  4. Max Temmermanlaan – Canadezenlaandit gebied is vanaf het begin van de jaren ’60 organisch gegroeid, zonder overkoepelende visie. Door de grote percelen en het beperkt aantal woningen per hectare is de groene bosomgeving goed behouden. De woningbouw is er zeer divers. 
  5. Canadezenlaan – Kapellensteenwegdit deelgebied wordt bepaald door het winkelgebied rond de Heidestatiestraat, de drukke Kapellensteenweg en de sterke barrière met de spoorweg. Het heeft de hoogste woondichtheid van het hele plangebied, met de meeste woningen per hectare. Naast de vrijstaande woningen zijn er ook appartementen boven handelszaken, gesloten en half open bebouwingen. 
  6. Kapellensteenweg – Van Dammedreef: dit gebied heeft een uitgesproken groen karakter dat wordt bepaald door de gemeenschapsvoorzieningen en het groot aantal parken, natuurlijke vennen en de robuste bosstructuur. 
  7. Dennendael: deze omgeving heeft een strak gepland wegenpatroon en een sterk herkenbare inplanting van de percelen en woningen. 
 • Doelstelling van het RUP

  Het gemeentebestuur wil de ruimtelijke ontwikkelingen in het gebied gericht sturen. We streven naar het behouden van de bestaande kwaliteiten van het woonbos: de woonkwaliteit, de landschappelijke waarde en de biodiversiteit. Dat doen we door:  

  • de mogelijkheid te beperken om percelen op te delen in meerdere kavels
  • regels op te stellen over zuinig ruimtegebruik bij nieuwbouw- of verbouwprojecten
  • duidelijkheid te creëren over de rooilijnen
  • erfgoed en waardevolle gebouwen te beschermen
  • beboste binnengebieden, parktuinen, vennen en dreven te behouden
 • Wat betekent dat voor de toekomst van het woonbos?

  Bestaande bestemmingsplannen 

  Binnen het plangebied bestaan al drie gedetailleerde bestemmingsplannen. 

  1. BPA Draka polva
  2. BPA Withoevenseheide
  3. RUP Zonevreemde scholen (twee deelplannen)

  Die plannen maken, met uitzondering van deelgebied De Vroente, geen deel uit van het RUP Woonbos II. 

  Geen impact op bestaande verkavelingen 

  Het RUP wijzigt niets aan de bestaande verkavelingen, die voorschriften blijven behouden. 

  Ruimte voor De Vroente 

  De omgeving rond De Vroente, de toegangspoort tot de Kalmthoutse Heide, is organisch gegroeid. Het RUP geeft de locatie een toeristisch-recreatieve functiezodat een kwalitatieve uitbouw met ruimte voor horeca en parkeergelegenheid mogelijk wordt. 

  Erfgoed en waardevolle panden 

  In het plangebied zijn een beperkt aantal gebouwen en landschappen beschermd. Daarnaast legde het gemeentebestuur in 2016 ook een lijst aan van waardevolle gebouwen en patrimonium. De lijst is gekoppeld aan een stedenbouwkundige verordening die beperkingen stelt aan ingrepen in en rond het gebouw om ze zoveel mogelijk ongeschonden in stand te houden. 

  Woondichtheid beperken vs. nieuwe woonwensen faciliteren 

  Het RUP legt de randvoorwaarden vast voor nieuwe woonontwikkelingen zoals meergezinswoningen en duidt hiervoor een beperkt aantal specifieke locaties aan.  

  • We streven naar een bebouwingsdichtheid van maximaal vijf woningen per hectare voor het plangebied in zijn geheel. De dichtheid varieert wel sterk tussen de verschillende deelgebieden. Nieuwe woonontwikkelingen moeten daarom in de eerste plaats aansluiten bij de schaal van de nabije omgeving. In het definitieve RUP zullen hiervoor harmonieregels worden opgesteld voor onder andere de minimale perceelgrootte, de onderlinge afstand tussen gebouwen en het maximaal bebouwingsprecentage per perceel. 
  • Meergezinsgebouwen zullen uitzonderlijk en op een beperkt aantal specifieke locaties toegestaan zijn. We verkiezen gebundeld en gestapeld wonen, met een maximum van twee bouwlagen plus dakvolume. Zie afbeelding hieronder ter verduidelijkingOok het opdelen van een eengezinswoning tot meergezinsgebouw kan enkel onder een aantal voorwaarden. De exacte voorwaarden voor meergezinswoningen worden opgesteld in de verdere uitwerking van het RUP. 
 • Bekijk de start- en de procesnota

  • .PDFRUP Woonbos 2 – Startnota

   Download

  • .PDFRUP Woonbos 2 – Procesnota

   Download

  Ter info: de startnota kan je – na afspraak via 03 620 22 30 – inkijken op het gemeentehuis. 

Iets toe te voegen aan deze pagina?

Iets te melden?