Droogteplan Kalmthout

De gemeente Kalmthout maakte naast een hemelwaterplan ook een droogteplan op. Het plan werd door de gemeenteraad goedgekeurd op 27 februari 2023.

Lees het volledige plan:

Vanaf 2024 verwacht de Vlaamse overheid ook een ‘droogteplan’ van iedere gemeente. Zonder zo’n plan krijg je geen subsidies meer voor bv. rioleringswerken. Sinds februari 2023 heeft de gemeente Kalmthout haar droogteplan klaar.

Periodes van droogte zullen in de toekomst meer en meer voorkomen. De gevolgen daarvan zijn in eerste instantie merkbaar in natuur- en landbouwgebieden, omdat die (nog) niet voorzien zijn op extreme weersomstandigheden. In droge periodes moeten we ervoor zorgen dat meer water lokaal gehouden wordt.

In het droogteplan focussen we ons op drie algemene thema’s:

  • Grondwaterwinningen en bronbemalingen
  • Ontharding, hergebruik en infiltratie
  • Groen-blauwe dooradering

Daarnaast worden er ook voor de volgende gebieden specifieke maatregelen tegen verdroging uitgewerkt:

  • Landbouwgebieden (waterconservering)
  • Natuurgebieden (vernattingen)
  • Bebouwde gebieden (ontharding en groen blauwe voorzieningen)

Grondwaterwinning en bronbemalingen

Bemaling is het tijdelijk oppompen van grondwater bij bouwwerken om bv. een kelder te kunnen bouwen. Die bemalingen dragen bij aan de toenemende droogte. We willen ervoor zorgen dat het water meer ter plaatse wordt gehouden en niet rechtstreeks geloosd wordt op de riolering. Dat kan door een stappenplan:

  • Wij beperken het opgepompte debiet en het water wordt best in de directe omgeving terug geïnfiltreerd.
  • Als dat niet kan, is het hergebruik van het water misschien mogelijk.
  • Pas als laatste optie mag het opgepompte grondwater geloosd worden in een waterloop.
  • Kan ook dat niet? Dan pas mag het water in de riolering terechtkomen.

Daarnaast moeten zowel de gemeente als haar inwoners maximaal inzetten op ontharding en het ter plaatse laten infiltreren van hemelwater. En door bv. schotten in grachten te plaatsen, stroomt water trager weg en krijgt het de kans om meer lokaal in de grond te sijpelen.

Waterconservering

Lokale landbouwers kunnen, als het mogelijk is, spaarbekkens aanleggen om (gedeeltelijk) te kunnen overschakelen van grondwater naar hemelwater om akkers en weilanden te besproeien. Daarnaast spelen grachten en sloten in landbouwgebied een belangrijke rol om water langer te plaatse vast te houden in droge periodes.

Groen-blauwe aders

De gemeente besteedt bij nieuwe ontwikkelingen extra aandacht aan ‘groen-blauwe aders’. Dat zijn landschappelijke systemen die voldoende ruimte maken voor water, zoals wadi’s (Groenhof) of brede grachten (Rozeneind). Die wateraders worden voorzien van struiken en bomen zodat ze ook voor dieren een doorgang vormen.

Vernatten van natuurgebieden

In Kalmthout heb je drie natuurgebieden die te kampen hebben met verdroging: de Kalmthoutse Heide, de Maatjes en het Klein Schietveld. In het droogteplan wordt bekeken of een aanpassing aan de waterhuishouding in de omgeving van die gebieden kan helpen om verdroging tegen te gaan.

Iets toe te voegen aan deze pagina?

Iets te melden?