Plaatsing in een woonzorgcentrum

Wat?

In principe betaal je als oudere een verblijf in een woonzorgcentrum zelf. Als je niet over voldoende inkomsten beschikt, onderzoekt het OCMW of er een tegemoetkoming kan verleend worden. Dit financieel onderzoek wordt gevoerd door een maatschappelijk werker van het OCMW.

Hoe?

De maatschappelijk werker gaat het inkomen, de spaargelden en de eigendommen na. Hiervoor gaat de maatschappelijk werker tot tien jaar terug in de tijd.

  • Om het inkomstenonderzoek te kunnen uitvoeren moet er een overzicht bezorgd worden van alle inkomsten (pensioen, spaargelden, zorgverzekering, tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden met een handicap, huuropbrengst van een onroerend goed, lijfrentes, obligaties, …).
  • Bij het registratiekantoor gaat de maatschappelijk werker na of er eigendom verkocht of -weggeschonken is in de 10 jaar voorafgaand van de opname. Als er eigendom verkocht of weggeschonken is in een periode van 10 jaar voorafgaand aan de opname, dan zal het gedeelte van de verkoopopbrengst of de schenking volledig teruggevorderd worden, tenzij er een goede reden is voor het gebruik van de opbrengsten
  • Bij geldelijke schenkingen kan het volledige bedrag teruggevorderd worden voor een periode van 10 jaar voorafgaand aan de opname in een woonzorgcentrum
  • Wanneer er nog een eigendom is zal het OCMW een hypothecaire inschrijving nemen op de onroerende goederen.

Onderhoudsplicht

Er zal een onderzoek gebeuren naar de financiële mogelijkheden van de kinderen om hun bijdragen in de verblijfskosten te bepalen. Dit noemt men de onderhoudsplicht. Of de onderhoudsplicht kan ingeroepen worden is afhankelijk van de gezinssamenstelling en het gezamenlijk belastbaar inkomen, vermeld op het meeste recente aanslagbiljet. Ligt het gezamenlijk belastbaar inkomen onder een bij wet vastgelegd jaarbedrag, dan wordt men vrijgesteld van onderhoudsplicht. Ligt het gezamenlijk belastbaar inkomen boven het wettelijk bepaald jaarbedrag, dan dient de onderhoudsplicht ingeroepen te worden.

Wettelijk gezien kan enkel teruggevorderd worden van:
1. echtgeno(o)t(e) of gewezen echtgeno(o)t(e)
2. de kinderen
3. de schoonkinderen

Van kleinkinderen zal het OCMW niet terugvorderen tenzij er bijvoorbeeld een recente gift is gedaan.Onderhoudsplichtigen kunnen een vrijstelling van de onderhoudsbijdrage vragen op basis van billijkheidsredenen. Dit zijn oprechte redenen om niet bij te dragen in de woonzorgkosten. Het Bijzonder Comité voor sociale dienst beoordeelt of het de billijkheidsredenen aanvaardt.

Iets toe te voegen aan deze pagina?

Iets te melden?