Resultaten enquête

Hieronder vind je de resultaten van de enquête.

 • Stelling 1

  Stelling 1: De omgeving rond De Vroente is de toegangspoort tot de Kalmthoutse Heide. De gemeente moet haar plannen om deze omgeving te versterken verder uitvoeren, op maat van de toeristische gebruiker en het groene karakter van de omgeving. 

  • 73 opmerkingen in totaal
  • Het is belangrijk een goed evenwicht tussen publieke belangstelling / toerisme en bescherming van de natuur te vinden.
  • Betere organisatie van parkeermogelijkheden en stimuleren van gebruik openbaar vervoer/fiets om naar de Kalmthoutse Heide te komen
  • De meningen verschillen over het feit of het gebied rond de Vroente gemoderniseerd moet worden, maar iedereen is het erover eens dat dit enkel wenselijk is zonder dat dit ten koste van de bestaande natuur gaat.
 • Stelling 2

  Stelling 2: In het woonbos is de bosrijke en natuurlijke omgeving goed bewaard gebleven. De gemeente moet daarom de huidige woonkwaliteit beschermen en bij nieuwe woongelegenheden kiezen voor een inplanting die rekening houdt met die groene zones.

  • 47 opmerkingen in totaal
  • Alle respondenten zijn het erover eens dat de natuur en groene zones zoveel mogelijk beschermd moeten worden.
  • Meermaals wordt opgemerkt dat er nu al te veel bomen verdwijnen.
  • De meerderheid beseft ook dat er een verantwoordelijkheid is voor de (huidige en toekomstige) eigenaars wat betreft onderhoud en beheer van het groen en vindt dat hier strenger op toegezien mag worden door de gemeente.
 • Stelling 3

  Stelling 3: De gemeente moet toestaan dat grote percelen opgedeeld kunnen worden tot verkavelingen met meerdere (kleinere) woningen.

  • 93 opmerkingen in totaal
  • De respondenten welke (helemaal) niet akkoord zijn, geven aan dat ze vrezen dat dit tot versnippering en verlies van groen zal leiden
  • De respondenten (helemaal) akkoord zijn, merken op dat dit enkel kan op een goed doordachte manier, zolang de kavels niet te klein worden en het groen zoveel mogelijk behouden blijft.
  • Dit kan om jonge gezinnen kansen te geven. Alternatief is ook de bestaande bebouwing omvormen tot woningen voor meerdere gezinnen. (zie volgende stelling)
 • Stelling 4

  Stelling 4: De gemeente moet voorzien in nieuwe woonvormen zodat villa’s onder bepaalde voorwaarden kunnen worden verbouwd tot meergezinswoningen.

  • 70 opmerkingen in totaal
  • Heel wat respondenten zien mogelijkheden en vragen om duidelijke spelregels waarbinnen dit kan.
  • Respondenten zijn akkoord, zolang dit niet leidt tot uitbreiding via bijgebouwen of hogere woningbouw.
  • Enkele respondenten zijn niet akkoord en wijzen erop dat meer gezinnen ook meer verplaatsingen en (verkeers)druk, meer vervuiling en meer lawaai betekent voor de hele omgeving.
 • Stelling 5

  Stelling 5: De buitenaanleg, zowel van privé- eigendommen als van het openbaar domein verdient bijzondere aandacht. Het behoud en – waar mogelijk – het uitbreiden van het aanwezige groen staat voorop. De gemeente mag van de eigenaars verwachten dat zij de verharding op hun terrein beperken en hun tuin zo natuurlijk mogelijk aanleggen.

  • 64 opmerkingen in totaal
  • De respondenten die (helemaal) niet akkoord zijn, beroepen zich op de vrijheid van eigenaars om zelf te beslissen wat ze op hun privégrond doen.
  • Respondenten vinden het aanvaardbaar dat er verplichtingen komen, maar willen vooral dat de gemeente inzet op advies en stimulerende maatregelen in plaats van verplichtingen. Schrik dat verplichte en al te gedetailleerde regelgeving voor een te rigide systeem zorgt.
  • Meermaals wordt aangehaald dat ook handhaving van belang is.
 • Stelling 6

  Stelling 6: De gemeente moet ervoor ijveren dat de vennen, de bossen en de natuurgebieden worden bewaard. Zij hebben namelijk een landschappelijke en ecologische waarde en regelen het waterbeheer.

  • 25 opmerkingen in totaal
  • De overgrote meerderheid van de respondenten zijn helemaal akkoord met deze stelling en vinden dit een evidentie.
  • Meerdere respondenten geven aan dat de gemeente niet alleen moet ijveren, maar moet strijden hiervoor.
 • Stelling 7

  Stelling 7: Om de groene zones te vrijwaren, is het goed dat de gemeente in het RUP richtlijnen opneemt voor het beheer en de inrichting van het gebied. Denk bijvoorbeeld aan regels over afsluitingen, streekeigen aanplanting en boomzorg om het groene karakter van de tuinen te behouden.

  • 54 opmerkingen in totaal
  • De respondenten die (helemaal) niet akkoord zijn, beroepen zich op de vrijheid van eigenaars om zelf te beslissen wat ze op hun privégrond doen.
  • Een richtlijn en advies zal effectiever zijn dan dwingende regels waartegen waarschijnlijk bezwaar komt
  • Specifiek m.b.t. regels over afsluitingen, worden privacy en veiligheid aangehaald door tegenstanders, en doorgang voor dieren en kleinwild door de voorstanders.
  • Specifiek over streekeigen aanplanting zijn de meningen genuanceerder en wil men in dit kader niet te veel beperkingen voor exoten.
 • Stelling 8

  Stelling 8: De gemeente moet vermijden dat de woondichtheid, dat is het aantal woningen per hectare, in het gebied stijgt.

  • 53 opmerkingen in totaal
  • De overgrote meerderheid van de respondenten zijn (helemaal) akkoord met deze stelling en vinden dit een evidentie.
  • Respondenten die (helemaal) niet akkoord zijn maken zich minder zorgen over de woondichtheid, zolang perceelgrootte en groenbehoud gevrijwaard blijven.
 • Stelling 9

  Stelling 9: De gemeente mag bij nieuwe woonontwikkelingen meer bouwlagen toelaten, dus iets hogere gebouwen. Zo wordt er minder grond ingenomen door het nieuwe gebouw én een groter deel van het perceel blijft een groene zone.

  • 86 opmerkingen in totaal
  • De meningen over deze stelling zijn het meest verdeeld.
  • Er zijn meerdere opmerkingen die absoluut tegen appartementsbouw zijn, in welke vorm dan ook.
  • Respondenten die (helemaal) akkoord zijn, geven aan dit enkel te willen toelaten onder bepaalde voorwaarden, op een beperkt aantal locaties en mits inpassing in de bestaande omgeving.
 • Belangrijkste aspecten

  Een aantal respondenten (83) formuleerden met betrekking tot de volgende thema’s nog deze  bijkomende opmerkingen:

  • Leefbaarheid en karakter van het gebied zoveel mogelijk bewaren
  • Natuur en groenzones beschermen
  • Mobiliteit: ontbreken van fietspaden, te hoge snelheden, vrachtverkeer, …
  • Woonvormen: zorgwoningen, geen appartementsbouw, betaalbaar wonen
  • Meer betere handhaving en controle omtrent bouwvoorschriften
  • Bezorgdheid dat het RUP gemaakt wordt op maat van de projectontwikkelaars
Iets toe te voegen aan deze pagina?

Iets te melden?