Verwerking inspraakreacties startnota

Tijdens de publieke raadpleging over de startnota voor het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan WOONBOS II ontving het gemeentebestuur 14 adviezen van de betrokken besturen, administraties en instanties. Er werden 24 mails ontvangen met opmerkingen en/of bezwaren, alsook werd de enquête 202 keer ingevuld. Aan het online vragenuurtje werd door 28 burgers deelgenomen.

Alle reacties en adviezen worden nu door de gemeentelijke administratie in samenspraak met het bestuur en de stedenbouwkundige planners gelezen en verwerkt. Gelet op de omvang vraagt dat de nodige tijd. De reacties waren ook goed onderbouwd en het planteam wil ze grondig analyseren om de voorstellen uit de startnota waar nodig bij te sturen en verder uit te werken.

In de enquête werd door heel wat burgers aangeduid dat zij op de hoogte wensten te blijven van dit planproces. Vandaar deze nieuwsbrief, welke aan hen wordt toegestuurd en welke ook via de gemeentelijke informatiekanalen zal worden verspreid.

De individuele reacties gaan over een aantal specifieke plaatsen binnen het plangebied, o.a. Zon en Hei in de Max Temmermanlaan, omgeving Prins Albertlei-Missiehuislei, Canadezenlaan, parkgebieden Beauvoislaan,…Ook de meer algemene opmerkingen inzake groenaanleg, waardevolle gebouwen, het openbaar domein zullen de nodige aandacht krijgen bij de verdere uitwerking.

De verschillende adviezen waren globaal genomen positief mits rekening wordt gehouden met een aantal voorwaarden. Zij onderschrijven de doelstellingen van het plan. Enkele eerder technische adviezen ( Defensie, Infrabel, Fluxys) worden eveneens verwerkt.

Iets toe te voegen aan deze pagina?

Iets te melden?