Opvangcentrum voor asielzoekers in Kalmthout

Op deze pagina bundelen we de communicatie van de gemeente Kalmthout over het opvangcentrum voor asielzoekers in Kalmthout.

18/02/2021 – Deputatie provincie Antwerpen bevestigt weigering aanvraag brandtrap

Sinds drie maanden is het tijdelijk opvangcentrum in Kalmthout in gebruik. Er wonen momenteel een 30-tal asielzoekers, grotendeels gezinnen met jonge kinderen. Die opvang verloopt goed, er is ook hulp van Kalmthoutse vrijwilligers voor bv. Nederlandse lessen. De kinderen gaan naar school in verschillende basisscholen in Kalmthout.

Fedasil en uitbater G4S willen de capaciteit van het opvangcentrum uitbreiden tot 100 bewoners. Daarvoor willen ze ook de bovenverdieping in gebruik nemen. Gelet op de brandveiligheid moet daarvoor een extra brandtrap geplaatst worden, zo meldde de brandweer eerder.

Uitbater G4S wilde dat in eerste instantie zonder de nodige stedenbouwkundige vergunning doen. De gemeente ging daarmee niet akkoord. De plaatsing van de brandtrap zou gebeuren in de bufferzone met boskarakter. In die bufferzone mag enkel bijkomende groenvoorziening komen. Er mogen daar geen nieuwe constructies geplaatst worden. Dat is zo voorzien in het RUP om de nodige afstand en buffering te bewaren t.a.v. de achterliggende aanpalende woningen, die zeer dicht bij het opvangcentrum staan.

Uiteindelijk werd toch een aanvraag ingediend voor het plaatsen van een brandtrap. Het college van burgemeester en schepenen weigerde die aanvraag begin december 2020. De aanvrager ging daarop in beroep bij de deputatie van de provincie Antwerpen. Die oordeelden eveneens dat de brandtrap niet voor een vergunning in aanmerking komt. Daardoor kan de verdieping van het gebouw niet in gebruik genomen worden en kan de opvang van het aantal bewoners niet uitbreiden.

We blijven van oordeel als gemeentebestuur dat het pand voor de opvang van 100 mensen te klein is en een kwaliteitsvolle opvang in de weg staat. De gemeenschappelijke ruimte is beperkt en ook de buitenruimte van het perceel is te klein. De ontsluiting van het perceel via de Putsesteenweg is bovendien zeer gevaarlijk. De bewoners zijn quasi altijd te voet, vaak met kleine kinderen, en de weg is momenteel niet uitgerust om dat veilig te laten verlopen.

9/11/2020 – Alle informatie over asielcentrum in Kalmthout via kanalen Fedasil

In de loop van november 2020 start de opvang van asielzoekers in Kalmthout. Daarover informeerde Fedasil de ruime buurt van het opvangcentrum met onderstaande brief.

  • .PDFAankomst eerste asielzoekers Kalmthout

    Download

Maak alvast kennis met de centrumverantwoordelijke Patrick Biegel, de medewerkers én de werking van het centrum in een introfilmpje van Fedasil.

27/10/2020 – Asielcentrum Kalmthout : enkel gelijkvloers in gebruik

De voorbije weken werden een aantal knelpunten weggewerkt aan en rond het tijdelijk asielcentrum aan de Putsesteenweg in Kalmthout. Uitbater G4S gaf gehoor aan de bezwaren vanuit het gemeentebestuur en investeerde de voorbije maanden verder in de brandveiligheid en de omgeving van het pand.

Controle brandweer

De brandweer leverde na verschillende controles nu een gunstig brandpreventieverslag af. Dat geldt echter enkel voor het gelijkvloers. De 1ste verdieping wordt afgesloten. De bestaande noodtrap voldoet volgens de brandweer niet als evacuatieroute. Voor de plaatsing van een nieuwe noodtrap werd een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend. De procedure is lopende. Uitbater G4S wilde een nieuwe buitentrap plaatsen zonder vergunning, maar de gemeente was niet akkoord en legde de te volgen procedure op.

Aan volgende opmerkingen van de brandweer werd gevolg gegeven voor het gelijkvloers: plaatsen van een brandhaspel, plaatsen van een wand met voldoende brandweerstand, geactualiseerde plannen, logboeken en procedures, bezorgen van technische fiches van de gebruikte materialen.

Op het gelijkvloers is plaats voor 39 personen. Dat is 1/3e van de 120 bewoners die oorspronkelijk werden aangekondigd. Er zullen vooral gezinnen met kinderen worden gehuisvest, gelet op de kamerindeling voor meerdere personen.

Betonverharding opgebroken

Op het terrein rond het pand werden ook bijkomende werken uitgevoerd. De betonverharding, een bouwmisdrijf, werd vorige week verwijderd en vervangen door een grasmat. Dat is conform de stedenbouwkundige richtlijnen voor die omgeving en dus verplicht aan te leggen.

Voor de opvang van het afvalwater van het pand werden bijkomende opvangputten gestoken. Al het afvalwater zal worden opgevangen in opslagtanks en telkens worden opgehaald. De gemeente wees namelijk op mogelijke overlast in de buurt bij het lozen van afvalwater in de open gracht lang de Putsesteenweg.

Samenwerking politie

G4S werkt ter plaatse met een team van 12 leden in het tijdelijk asielcentrum: een coördinator (oud-commissaris lokale politie), 3 maatschappelijk medewerkers, 6 educatieve medewerkers, een verpleegkundige en 2 technische en administratieve medewerkers. Er is altijd personeel aanwezig in het gebouw, ook ’s nachts. Tussen 22 en 7 uur wordt het terrein volledig afgesloten.

Met de politiezone Grens werd een samenwerkingsprotocol afgesloten. Er wordt ook een samenwerking opgezet met de basisscholen en verenigingen in de buurt en de taalhuizen, waar de bewoners Nederlands kunnen leren.

Actieplan Covid-19

Conform de instructies van Fedasil en het Actieplan Covid-19 beschikken alle bewoners en het personeel over voldoende beschermingsmiddelen in de strijd tegen het coronavirus. Tegelijk wordt een tijdelijke isolatieruimte ingericht op het gelijkvloers voor het onderbrengen van eventueel besmette personen of personen in quarantaine.

Fedasil organiseert in de week van 27 oktober 2020 nog de audit van het opvangcentrum. Daarnaast voert G4S de verdere communicatie naar en met de buurt.

25/05/2020 – Werken asielcentrum: een stand van zaken

Sinds enkele weken wordt opnieuw gewerkt aan het pand voor het geplande asielcentrum aan de Putsesteenweg in Kalmthout. Door de coronacrisis lagen de werkzaamheden er een tijd stil. Fedasil, de federale overheidsdienst, wil er een tijdelijke opvang van 120 asielzoekers onderbrengen gedurende anderhalf jaar. De gemeente gaat niet akkoord met de locatie. Zowel het pand als de ligging ervan, maken een kwaliteitsvolle opvang heel moeilijk.

Stillegging werken

Ondanks de gemeentelijke bezwaren werkt de eigenaar in opdracht van Fedasil verder aan de omvorming van het gebouw tot asielcentrum. De werken werden er door voorbije maanden al twee keer stilgelegd door de burgemeester. Eerst werd zeer onoordeelkundig te werk gegaan met het verwijderen van gevaarlijk asbest. Vervolgens werd een bouwmisdrijf vastgesteld door de aanleg van een betonverharding in de tuin voor het gebouw zonder vergunning. Voor bijkomende werken aan het pand vraagt de eigenaar nu opnieuw geen vergunning aan. Ook daarmee gaat de gemeente niet akkoord.

Geen vergunning

De dienst ruimtelijke ordening van de gemeente Kalmthout kreeg een ‘melding’ van de eigenaar van het pand. Hij wil er een aantal bijkomende werken uitvoeren: tijdelijk sanitair met zuiveringstorens plaatsen en een nieuwe noodtrap vanaf de 1ste verdieping. De eigenaar diende daarvoor geen vergunningsaanvraag in. Dat is nochtans verplicht bij dergelijke werkzaamheden. De geplande werken werden enkel gemeld door de eigenaar.

Met een melding bij de dienst ruimtelijke ordening kan men bepaalde werkzaamheden (stedenbouwkundige handelingen) indienen waarvoor geen omgevingsvergunning vereist is, bv. het plaatsen van een carport of bijgebouwen kleiner van 40 m². Dat is hier absoluut niet het geval. Het college van burgemeester en schepenen heeft daarom geen akte genomen van die melding, waardoor de bijkomende werken niet mogen worden uitgevoerd.

Strijdig met voorschriften

De geplande werken zijn strijdig met de ruimtelijke voorschriften die gelden op het perceel. Die bepalen dat de bebouwde oppervlakte op het terrein niet mag uitgebreid worden. Dat gebeurt hier duidelijk wel. Ze voorzien ook een constructie in de bufferzone op het terrein. Die geldt enkel voor bomen en beplanting en vormt zo een natuurlijke buffer naar de omliggende buren. De plaatsing van bijkomende ondergrondse putten van elk 10 000 liter zal bovendien schade veroorzaken aan de bomen op het terrein.

Niet brandveilig

De brandweer ging ter plaatse voor een eerste controle op brandveiligheid. Die rondgang leverde duidelijke tekortkomingen op. De brandweer meldde dat de inrichting momenteel nergens voldoet aan de vereiste bepalingen voor compartementering. Ook de noodzakelijke evacuatiewegen zijn verre van in orde. Het gebouw is dus nog lang niet brandveilig. Het spreekt voor zich dat de veiligheid van bewoners, personeel en de woningen vlakbij van cruciaal belang is.

Geen inzage in dossier

Het gemeentebestuur vroeg bij Fedasil ook alle documenten op in verband met de gunning voor het uitbaten van het tijdelijk asielcentrum aan de firma G4S Care. Dat kan in het kader van de openbaarheid van bestuur waaraan elke overheid moet voldoen. De gemeente wil weten hoe ze tot die locatie zijn gekomen en welke afspraken er zijn gemaakt, zowel financieel als organisatorisch. Die vraag leverde zo goed als niets op. De gemeente ging daarom in beroep bij de bevoegde Commissie voor de toegang tot bestuursdocumenten. Hun oordeel was helder: Fedasil voldoet niet aan de wettelijke opdracht tot openbaarmaking. De commissie adviseert hen daarom om alsnog de nodige documenten aan de gemeente ter beschikking te stellen. Maar ook na dit advies kreeg gemeente Kalmthout nog geen extra informatie.

Buitenspel

De gemeente Kalmthout voelt dat de verantwoordelijken van het asielcentrum (opdrachtgever Fedasil, uitbater G4S Care en de eigenaar) er alles aan doen om de gemeente buitenspel te zetten in de lopende procedures om het asielcentrum operationeel te krijgen. Het gemeentebestuur aanvaardt niet dat al die plannen op een onveilige en onreglementaire manier worden georganiseerd. De gemeente Kalmthout is niet gekant tegen de humanitaire opdracht van Fedasil. Wel tegen hun plannen om een klein, aftands gebouw op een zeer ongunstige ligging in te richten als tijdelijk asielcentrum voor 120 bewoners.

31/03/2020 – Werken asielcentrum liggen stil door coronacrisis

De werken aan het ACTA-gebouw aan de Putsesteenweg liggen momenteel stil door de coronacrisis. In dat gebouw plant Fedasil de tijdelijke noodopvang van 120 asielzoekers. (zie eerdere berichtgeving)

Eerder deze maand, op 11 maart, legde de politie de werken stil omdat uit een inspectiebezoek van de gemeentelijke dienst ruimtelijke ordening bleek dat er vergunningsplichtige werken uitgevoerd waren aan de buitenruimte (betonverharding) en stabiliteitswerken in het gebouw (weghalen steunmuren). De eigenaar beschikte daarbij niet over de noodzakelijke vergunningen.

Het proces-verbaal met de staking van de werken werd vervolgens bezorgd aan de stedenbouwkundig inspecteur van de Vlaamse overheid, afdeling Omgeving. Die stedenbouwkundige inspecteur heeft beslist om de stillegging van de werken niet te bekrachtigen omdat de werken al voltooid waren. Het werd dus niet bekrachtigd door het ontbreken van het preventief karakter van een stakingsbevel. De gemeente ontving daarover op dinsdag 31 maart 2020 de beslissing.

De betonverharding blijft evenwel een bouwmisdrijf en is niet uitgevoerd volgens de bepalingen die in het ruimtelijk uitvoeringsplan voor dat gebied staan vermeld. De gemeente Kalmthout maant de eigenaar aan om, via een omgevingsvergunningsaanvraag, zich naar de regels te schikken. Volgens het RUP Woonbos moet op die plaats maximaal waterdoorlatende verharding toegepast worden.

Daarnaast wees de gemeente Kalmthout de eigenaar in een aangetekende brief op de reglementering rond het behandelen en het lozen van afvalwater van het gebouw. Er bevindt zich op dit moment in de Putsesteenweg geen openbare riolering voor afvoer van afvalwater naar een waterzuivering. Daarvoor is op het terrein van het geplande asielcentrum een ruime buffering en voorzuivering noodzakelijk. Voor het lozen van afvalwater met die omvang is volgens de milieuwetgeving (VLAREM) een voorafgaande omgevingsvergunning vereist. Die procedure gaat gepaard met een openbaar onderzoek en verloopt volgens de wettelijk vastgelegde termijnen bij de behandeling van een aanvraag voor een omgevingsvergunning. Afvalwater van 120 tijdelijke bewoners rechtstreeks in de baangracht lozen, zou veel overlast voor de omwonenden veroorzaken. Daarom zet de gemeente de eigenaar aan om de nodige vergunningsaanvragen daarvoor in te dienen.

De algemeen directeur vroeg bij Fedasil ook nog informatie op over het dossier. Daarmee zoekt de gemeente Kalmthout antwoorden op vragen over de organisatie van de opvang, het aantal personeelsleden, de inrichting van het gebouw… Volgens de gemeente Kalmthout heeft ze recht op die informatie, gelet op de wet over openbaarheid van bestuur. Fedasil bezorgde slechts heel beknopte informatie. Het college van burgemeester en schepenen vraagt via de advocaat van de gemeente die informatie ten gronde op. Dat verloopt via een beroepsprocedure.

11/03/2020: Werken asielcentrum opnieuw stilgelegd

Op bevel van de politiezone Grens werden de werken aan het asielcentrum vandaag voor een tweede keer stilgelegd. Bij een inspectiebezoek werden twee bouwmisdrijven vastgesteld. De eigenaar voerde deze werken uit zonder de noodzakelijke vergunning.

Op dinsdag 10 maart vond er een inspectiebezoek plaats aan de werken aan het geplande asielcentrum aan de Putsesteenweg. Politie, brandweer en de gemeentelijke bouwdienst stelden er twee stedenbouwkundige misdrijven vast. Het betreft specifieke werkzaamheden waarvoor geen vrijstelling van omgevingsvergunning is voorzien bij een tijdelijke, collectieve opvang.

Zo werd er een betonverharding voor het gebouw van ca. 350 m² aangelegd. Voordien was dat gedeelte van het perceel voornamelijk onverhard. Voor deze werken werd geen omgevingsvergunning aangevraagd of verleend, hoewel dit voor deze betonverharding verplicht is. Volgens de voorschriften van het gemeentelijk RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan) Woonbos kunnen op die plaats enkel waterdoorlatende verhardingen toegelaten worden. Bovendien bedraagt de maximum oppervlakte van een verharding 250 m², zo bepaalt het RUP. Deze voorschriften hebben een bindend karakter en bepalen dat het niet-bebouwde deel van het perceel een boskarakter met groene invulling moet krijgen.

Tegelijk werd vastgesteld dat in het gebouw verschillende delen van binnenmuren werden weggehaald. Deze hadden een steunfunctie en worden nu gestut. Voor deze stabiliteitswerken was een voorafgaande omgevingsvergunning vereist. Ook die werd niet aangevraagd door de eigenaar.

Op basis van deze vaststellingen werd een PV opgemaakt door de lokale politie, aangevuld met technisch verslag van de gemeentelijke bouwdienst. De PZ Grens legde de werken vervolgens vandaag opnieuw stil. Op politiebevel mag er dus niet verder gewerkt worden aan het gebouw en de omgeving.

Conform de gerechtelijke procedure wordt het PV door de politiediensten bezorgd aan het parket en aan de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur van de Vlaamse overheid. Die moet vervolgens oordelen over het verder stilleggen van de werkzaamheden aan het asielcentrum. Als dat wordt bekrachtigd, kan de eigenaar pas verder met de werken na het indienen en het verkrijgen van een omgevingsvergunning.

03/03/2020: Besluit van burgemeester over stillegging werken aan gepland asielcentrum gedeeltelijk aangepast

Op maandag 17 februari 2020 legde Lukas Jacobs, burgemeester van de gemeente Kalmthout, de werken aan het geplande asielcentrum in het voormalige ACTA-gebouw stil. Bij controles op het terrein door de gemeentediensten en een gespecialiseerde firma werd namelijk op verschillende plaatsen asbest vastgesteld in en rond het pand. De gemeente legde daarbij een bodemanalyse op alvorens de vervuilde site kon worden vrijgegeven.

Bij die controle vorige week werden door een erkende asbestexpert bodemstalen genomen van de vervuilde site achter het gebouw en in de tuinen van enkele aanpalende buren. Die resultaten zijn nu gekend na een asbestanalyse in een gespecialiseerd laboratorium.

In de tuinen van de buren is geen vervuiling vastgesteld. In het buitengedeelte achter het pand nog wel. Dat wil zeggen dat die zone eerst verder correct en volledig moet gesaneerd worden. Concreet gebeurt dat door de met asbest verontreinigde grond af te graven en deskundig af te voeren.

In het gebouw zelf bleek het gebonden asbest aan de steunpilaren en aan ramen voldoende ingekapseld. Daar konden de werken opnieuw van start gaan, nadat het besluit van de burgemeester over de stillegging van de werken gedeeltelijk werd aangepast.

Na de verdere sanering van de grond zal de gespecialiseerde firma nogmaals controlestalen nemen in opdracht van de gemeente Kalmthout. Is de vervuiling juist en volledig gesaneerd? Dan mag er ook verder gewerkt worden aan dat deel van het domein.

De gemeente Kalmthout volgt de werken aan het geplande asielcentrum van dichtbij op en blijft streng toekijken op de naleving van alle reglementering op vlak van veiligheid, milieu en gezondheid.

13/02/2020: Een asielcentrum in Kalmthout: een stand van zaken

De voorbije week is er al heel wat gezegd en geschreven over het geplande asielcentrum in het voormalige ACTA-gebouw aan de Putsesteenweg 53. Nu alle informatie die we hebben wat meer duidelijk is, informeren we u als inwoner graag met een stand van zaken in het dossier.

Op dinsdag 28 januari 2020 nodigde federaal minister van Asiel en Migratie Maggie De Block burgemeester Lukas Jacobs en Greet Buysen, adjunct-algemeen directeur van de gemeente Kalmthout, uit voor een gesprek. Tijdens dat gesprek kondigde de minister haar plannen aan en uitten de vertegenwoordigers van de gemeente hun bezwaren tegen én bekommernissen over de locatie. De minister nam daar akte van.

De federale regering nam dan een beslissing over de vestiging van de tijdelijke noodopvang in Kalmthout op vrijdag 31 januari 2020. Vorige week woensdag 5 februari 2020 maakte de gemeente Kalmthout de beslissing over dat geplande asielcentrum in Kalmthout bekend. Burgemeester Lukas Jacobs bezocht die dag ook alle buurtbewoners van wie het eigendom aan het geplande asielcentrum grenst. Daarnaast informeerde de gemeente Kalmthout haar inwoners op iedere daaropvolgende wijkvergadering. Na die info was er steeds ruimte voor vragen.

Op maandag 10 februari 2020 was er een eerste overleg tussen het schepencollege en vertegenwoordigers van Fedasil, G4S Care en het Vlaamse Agentschap Integratie en Inburgering (AGII). Fedasil is het federale agentschap dat de opvang van asielzoekers coördineert, G4S Care is het bedrijf dat in Kalmthout de opvang zal organiseren en de mensen in het centrum zal begeleiden. Het overleg leidde niet tot een aanpassing van de plannen. Het asielcentrum komt op de geplande locatie en Fedasil brengt er 120 mensen in onder.

Het gaat om een tijdelijke opvang van minimaal 1 jaar, tweemaal verlengbaar met 3 maanden. De mensen die er terechtkomen zijn een mix van gezinnen met kinderen en alleenstaanden. G4S Care verzekert een menswaardige opvang en begeleidt hen in de dagelijkse zaken zoals koken en wassen. Daarnaast zorgen ze voor taallessen en andere activiteiten.

De gemeente Kalmthout begrijpt de nood aan opvang voor mensen die op de vlucht zijn. Daaraan werkt Kalmthout al via lokale opvanginitiatieven mee. Op dit moment worden zo’n 25 vluchtelingen tijdelijk opgevangen in onze gemeente, op verschillende locaties. De bekommernis van het gemeentebestuur gaat over de staat van het ACTA-gebouw, de inplanting op een locatie waar andere functies samenvallen (waaronder onderwijs) én de ontsluiting van het terrein naar de drukke Putsesteenweg waar geen veilig voet- of fietspad is. Die bekommernissen heeft het schepencollege verduidelijkt aan de minister, Fedasil, G4S Care en AGII. Maar een aanpassing van de plannen komt er dus niet.

De gemeente Kalmthout volgt het dossier van dichtbij verder op en laat zich ook juridisch bijstaan. Daarnaast kijken hulpdiensten en medewerkers van ruimtelijke ordening en milieu toe op de werken: wordt de wetgeving en regels op het vlak van veiligheid, milieu en de bouwtechnische voorschriften nageleefd? De politie patrouilleert de komende periode extra in de buurt om vandalisme of andere onregelmatigheden te vermijden. We volgen de evolutie van dit dossier uiteraard nauwgezet en kort op. Er wordt ook werk gemaakt van een eerste infomoment, samen met Fedasil en G4S Care. We zullen de verdere ontwikkelingen via deze pagina communiceren.

Iets toe te voegen aan deze pagina?

Iets te melden?