Disclaimer

Gemeente Kalmthout spant zich in om deze website up-to-date en accuraat te houden. Mocht u toch iets tegenkomen dat onjuist of verouderd is, dan stellen wij het op prijs als u ons dit laat weten. Geef daarbij alstublieft aan waar u de informatie op de website leest. We zullen dit dan zo snel mogelijk bekijken.Stuur uw reactie per e-mail.

Wij achten ons niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen. Bij het gebruik van webformulieren streven wij ernaar het aantal velden dat verplicht moet worden ingevuld tot een minimum te beperken. Voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens Gemeente Kalmthout via deze website, acht Gemeente Kalmthout zich niet aansprakelijk.

Antwoorden en privacyverzoeken die via e-mail of via een webformulier worden ingediend, worden op dezelfde manier behandeld als brieven. Dit betekent dat u uiterlijk binnen één maand een reactie van ons kunt verwachten. In het geval van complexe verzoeken, zullen we u binnen 1 maand laten weten of we een maximum van 3 maanden nodig hebben.

Alle persoonlijke gegevens die u ons verstrekt in het kader van uw reactie of verzoek om informatie, al alleen worden gebruikt in overeenstemming met onze privacyverklaring.

Gemeente Kalmthout stelt alles in het werk om haar systemen te beschermen tegen elke vorm van onwettig gebruik. Gemeente Kalmthout zal daartoe passende technische en organisatorische maatregelen nemen, rekening houdend met, onder andere, de standaarden van de techniek. Zij is echter niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, geleden door een gebruiker van de website, die ontstaat als gevolg van het onrechtmatige gebruik van haar systemen door een derde partij.

Gemeente Kalmthout accepteert geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan een hyperlink of andere referentie wordt gemaakt. Producten of diensten die door derden worden aangeboden, zijn onderworpen aan de toepasselijke algemene voorwaarden van die derde partijen.

Onze medewerkers stellen alles in het werk om de toegankelijkheid van onze website te garanderen en deze voortdurend te verbeteren. Dit geldt ook voor mensen die speciale software gebruiken vanwege een handicap.

Alle intellectuele eigendomsrechten op inhoud op deze website berusten bij Gemeente Kalmthout.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder de schriftelijke toestemming van Gemeente Kalmthout, behalve en alleen voor zover anders bepaald in voorschriften van dwingend recht (zoals het recht om te citeren), tenzij specifieke inhoud anders voorschrijft.

Als u vragen of problemen heeft met de toegankelijkheid van de website, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Toegankelijkheidsverklaring

Deel 1

Verplichte inhoudseisen

Gemeente Kalmthout streeft ernaar de gemeentelijke website en mobiele applicaties toegankelijk te maken, overeenkomstig overeenkomstig het bestuursdecreet dd. 7 december 2018 tot omzetting van Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de gemeentelijke website en mobiele applicaties.

Nalevingsstatus

a. Deze gemeentelijke website en mobiele applicatie voldoen volledig aan de bepalingen inzake digitale toegankelijkheid zoals voorgeschreven door het bestuursdecreet.

b. Deze website en mobiele applicatie voldoen gedeeltelijk aan de bepalingen inzake digitale toegankelijkheid zoals voorgeschreven door het bestuursdecreet, omdat niet aan de onderstaande eis(en) is voldaan].

c. Deze website en mobiele applicatie voldoen niet aan de bepalingen inzake digitale toegankelijkheid zoals voorgeschreven door het bestuursdecreet.

Aanpak om de toegankelijkheid te bevorderen

Het lokaal bestuur Kalmthout neemt de volgende maatregelen om aan de toegankelijkheidseisen te voldoen:

 • Interne controle vóór publicatie: de redactie controleert vóór publicatie alle inhoud op toegankelijkheid.
 • Periodieke, automatische screening van de website via de toegankelijkheidstool van websitebouwer LCP. Dit is een hulpmiddel waarmee de site wordt getoetst aan de richtlijnen rond digitale toegankelijkheid en waarbij ook het contrast wordt gescreent.

Beperkingen en alternatieven

Deze website voldoet gedeeltelijk aan de Web Content Accessibility Guidelines versie 2.1 niveau AA. Gedeeltelijk conform omdat er enkele delen van onze website niet volledig conform deze regels zijn.

We doen ons uiterste best om deze bestanden zo toegankelijk mogelijk te maken. Op gemeentelijke website van Kalmthout wordt doorgelinkt naar andere websites. Niet alle informatie op deze sites voldoet aan de richtlijnen. Deze inhoud valt buiten het toepassingsgebied van de wetgeving op de toegankelijkheid.

De webrichtlijnen stellen hoge eisen aan pdf’s. Bepaalde informatie wordt aangeboden als pdf. Het lokaal bestuur Kalmthout kan niet garanderen dat al deze bestanden aan de webrichtlijnen voldoen.

Wens je extra informatie over deze documenten, stuur dan een e-mail naar info@kalmthout.be.

Feedback en contactgegevens

Kom je een probleem tegen met de toegankelijkheid van de website? Wij horen dit graag via e-mail aan info@kalmthout.be. Vermeld je daarbij de link naar de webpagina waar je het probleem bent tegengekomen?

Handhavingsprocedure

Voor meer informatie over de handhavingsprocedure neem je contact op met info@kalmthout.be. Meer informatie wordt dan verstrekt in geval van onbevredigende antwoorden op kennisgevingen of verzoeken die overeenkomstig artikel 7, lid 1, onder b), van de Richtlijn zijn verstuurd

Deel 2

Facultatieve inhoud

De volgende facultatieve inhoud kan worden toegevoegd aan de toegankelijkheidsverklaring, als dat passend wordt geacht:

 1. een toelichting bij het streven van de overheidsinstantie naar digitale toegankelijkheid, bijvoorbeeld:
  • diens intentie om tot een hoger niveau van toegankelijkheid te komen dan wettelijk vereist;
  • de corrigerende maatregelen die worden genomen om de niet-toegankelijkheid van inhoud van websites en mobiele applicaties te verhelpen, met inbegrip van een tijdschema voor de uitvoering van deze maatregelen;
 2. formele goedkeuring (op bestuurlijk of politiek niveau) van de toegankelijkheidsverklaring;
 3. de datum van publicatie van de website en/of de mobiele applicatie;
 4. de datum van de laatste actualisering van de website en/of de mobiele applicatie na een grondige herziening van de inhoud daarvan;
 5. een link naar een evaluatieverslag, indien beschikbaar, en met name indien de nalevingsstatus van de website of de mobiele toepassing wordt aangeduid als „a) voldoet volledig aan de eisen”;
 6. aanvullende telefonische ondersteuning voor gehandicapten en gebruikersondersteuning voor hulptechnologie;
 7. eventuele andere passend geachte inhoud.